Liturgia
2018-10-21, Niedziela, Rok B, II
Iz 53, 10-11
Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)
Hbr 4, 14-16
Mk 10, 45
Mk 10, 35-45
2018-10-22, Poniedziałek, Rok B, II
Ef 2, 1-10
Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 3cd)
Mt 5, 3
Łk 12, 13-21
2018-10-23, Wtorek, Rok B, II
Ef 2, 12-22
Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 9)
Łk 21, 36
Łk 12, 35-38

Wydarzenia

2018-10-03 - Rekolekcje: Jak radzić sobie z przygnębieniem, strachem i lękiem

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach zaprasza na rekolekcje:

 

Jak radzić sobie z przygnębieniem, strachem, lękiem

 

Odbędą się one w dniach

26-28 października 2018 r.

 

Skierowane są do wszystkich, którzy:

 • w oparciu o wartości chrześcijańskie pragną kształtować zdrową osobowość, 
 • poszukują pełni życia w wierze,
 • chcą uczyć się czerpania sił i nadziei ze Słowa Bożego,
 • pragną lepiej i skuteczniej radzić sobie z problemami życia codziennego,
 • chcą w sposób świadomy tworzyć dobre relacje.

 

Prowadzą: psych. Beata Słoka & ks. Wojciech Ignasiak

2018-10-03 - List Pasterski Episkopatu Polski w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 4 października 2018 r.

 

 W TROSCE O WSPÓLNY DOM

 

List Pasterski Episkopatu Polski

w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

 4 października 2018 r.

 

 

Bracia i Siostry!

 

Odczytany dziś fragment Mateuszowej Ewangelii odsłania tajemnice Jezusowego serca. Jezus zaprasza nas do podjęcia powierzonych nam zadań razem z Nim. Ewangeliczne „jarzmo i ciężar” odnoszą się do obowiązków, jakie nakłada na nas prawo Boże. Jego jarzmem jest jednak przede wszystkim miłość, zarówno do człowieka, jak i całego dzieła stworzenia. Miłość to jedyna droga, dzięki której każde ludzkie serce pozwala nam odczuwać potrzeby i prawa innych jako własne. Logika miłości chroni nas przed egoistycznym podbojem stworzonego świata i stanowi filar, na którym opiera się trwałość ludzkich relacji oraz harmonia naszego współżycia ze światem stworzonym.

 

 1. Jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie piękna świata stworzonego

 Godność człowieka powołanego do życia w jedności z Bogiem i innymi stworzeniami stoi u podstaw jego odpowiedzialności za całe dzieło stworzenia. Psalmista rozważając wielkość człowieka mówi: „Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy” (Ps 8, 5-7).

Człowiek na przestrzeni dziejów usłyszał Boże wezwanie z Księgi Rodzaju: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1, 28). „Z pomocą nauki i techniki, rozszerzył swoje władanie na niemal całą przyrodę i stale je poszerza” (Gaudium et Spes, 33). Często jednak ta działalność skażona jest ludzkim egoizmem. Dlatego też, jak pisze papież Franciszek w encyklice Laudato sì, ziemia – nasza siostra „protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc – kontynuuje papież – że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych” (Laudato sì, 2).

Z naszej polskiej perspektywy w ostatnich latach dostrzegamy tę chorobę w zanieczyszczonym powietrzu. W tym zakresie statystyki są nieubłagane. Wśród 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, aż 33 znajduje się w Polsce. Roczna liczba zgonów spowodowana tą sytuacją szacowana jest na prawie 40 tysięcy. Smog zabija. Niskiej jakości paliwa spalane w przestarzałych piecach, toksyczne spaliny będące efektem wzmożonego ruchu samochodów na zatłoczonych drogach, w powiązaniu z bezwietrzną pogodą doprowadzają do przekraczania nawet o kilkaset procent normy jakości powietrza. Smog jest czasami tak uciążliwy, że nawet przy zamkniętych oknach czujniki wewnątrz pomieszczeń wciąż wskazują na silne zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy.

Z nadzieją należy przyjąć wszystkie inicjatywy mające na względzie poprawę jakości powietrza. Ufamy, że programy ochrony powietrza, opracowane i wdrażane na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, pomogą zmienić stopniowo obecną sytuację i poprawić ekologiczne warunki życia w naszym kraju. Wiemy jednak, że nawet najlepsze prawo nie przyniesie pożądanego skutku bez zaangażowania wszystkich, którzy za sprawę czystego powietrza są odpowiedzialni. Potrzeba środków materialnych, subwencji dla pragnących unowocześnić system ogrzewania, a których zwyczajnie na to nie stać. Trzeba przede wszystkim zdecydowanej postawy, nie tylko ze strony administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, ale też ludzi dobrej woli. Nikt nie powinien mówić, że to nie jego sprawa, bo wszyscy potrzebujemy czystego powietrza, aby żyć. Ostatecznie troska o środowisko naturalne, zwłaszcza zaniechanie troski o czystość powietrza to sprawa sumienia, które powinno być wrażliwe na sprawy ekologii.

 

 1. Ekologia integralna i wezwanie do nawrócenia

 Papież Franciszek w encyklice Laudato sì przypomina, że „wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego konieczne jest połączenie troski o środowisko ze szczerą miłością do człowieka i z ciągłym zaangażowaniem wobec problemów społeczeństwa” (Laudato sì, 91). Środowisko, którego integralną częścią jest powietrze, „jest dobrem publicznym, mieniem całej ludzkości i wszyscy są za nie odpowiedzialni. Ten, kto posiada jego część, ma ją jedynie po to, aby zarządzać nią dla dobra wszystkich. Jeśli tego nie czynimy, to bierzemy na swe sumienie ciężar zaprzeczenia istnieniu innych” (Laudato sì, 95).

To mocne przesłanie papieża dotyczące dobra wspólnego trzeba rozszerzyć na inne kwestie ekologiczne. Mimo, że od upadku gospodarki socjalistycznej w naszym kraju upłynęło już wiele lat, to jednak skutki braku poszanowania godności człowieka i dewastacji środowiska naturalnego z tamtego okresu wciąż dają o sobie znać. Zdegradowane tereny rolne i leśne, zniszczona wskutek szkód górniczych zabudowa, zapadliska tektoniczne, hałdy, zwałowiska, zatruta gleba, woda, zanieczyszczone powietrze – to wszystko świadczy o tym, że nie zawsze troszczono się właściwie o wspólny dom. Do dziś licznie rozsiane na terenie kraju – zwłaszcza w rejonach silnie uprzemysłowionych – „niewypały ekologiczne” zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców. Do tych niechlubnych pozostałości minionej epoki dołączają nowe zagrożenia. Niepohamowana chęć zysku przy braku wyobraźni popycha niektórych do czynienia z naszego kraju śmietniska Europy, które próbuje się potem prymitywnie likwidować, podpalając rękami „nieznanych sprawców”.

Zdajemy sobie również sprawę, że klimat podlega zmianom. Nie bez znaczenia jest też działalność człowieka, który wraz z rosnącą produkcją i konsumpcją przyczynia się do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych. W związku z tym trzeba ograniczać szkodliwą dla środowiska działalność człowieka, umiejętnie gospodarować paliwami kopalnymi i rozwijać odnawialne źródła energii oraz uczyć oszczędnego korzystania ze źródeł energii. To zadanie spoczywa przede wszystkim na posiadających władzę polityczną, ekonomiczną i na kierujących szkolnictwem.

Ufamy, że 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 24), która w grudniu tego roku odbędzie się w Katowicach, pomoże zjednoczyć wysiłki wszystkich krajów w tej sprawie. Zachęcamy do modlitwy w tej intencji, aby Duch Święty przemieniał ludzkie serca, prowadząc je do zgody i jedności w trosce o nasz wspólny dom.

 

   3.   Nawrócenie ekologiczne czyli przemiana serca i sumienia

 „Cała ludzkość wezwana jest do uświadomienia sobie konieczności zmiany stylu życia, produkcji i konsumpcji, by powstrzymać globalne ocieplenie albo przynajmniej wyeliminować przyczyny wynikające z działalności człowieka” (Laudato sì, 23). Do refleksji, której celem jest uwrażliwienie sumienia na kwestie ekologiczne, trzeba jeszcze dodać sprawy o wiele bliższe przeciętnemu odbiorcy tego listu. Warto spojrzeć na samego siebie i zapytać choćby o egoistyczny, konsumpcyjny styl życia, który grozi nam wszystkim, a ma swoje źródło w zapomnieniu o Bogu. Stworzenie bez Stworzyciela zanika  – przypomina Sobór Watykański II (por. Gaudium et Spes, 36).

Pierwszą ofiarą tego zapomnienia jest zawsze sam człowiek, a po nim świat stworzony. Niepohamowane gromadzenie dóbr, wyzysk i niszczenie przyrody, znęcanie się nad zwierzętami, zaśmiecanie lasów, obrzeży dróg, oceanów, powietrza, przestrzeni kosmicznej, nadużywanie wszystkiego tego, co z Bożej ręki otrzymaliśmy – to niepełny katalog grzechów ekologicznych.

Grzech powtarzany tworzy specyficzny typ mentalności – „kulturę odrzucenia”. Według tego sposobu myślenia, „życie ludzkie, osoba nie są już postrzegane jako podstawowa wartość, którą należy szanować i chronić, zwłaszcza jeśli osoba jest uboga lub niepełnosprawna, jeśli nie jest jeszcze przydatna – jak dziecko mające przyjść na świat, lub już nie jest przydatna – jak osoba w podeszłym wieku. Ta kultura odrzucania sprawiła, że staliśmy się niewrażliwi również na marnowanie i wyrzucanie żywności, co jeszcze bardziej zasługuje na potępienie, kiedy w każdej części świata, niestety, liczne osoby i rodziny cierpią na skutek głodu i niedożywienia” (papież Franciszek, audiencja generalna, 5 czerwca 2013 r.).

Nie ulega wątpliwości, że kryzys ekologiczny, którego objawy zostały przedstawione w niniejszym liście jest problemem moralnym. Poznanie prawdy, rachunek sumienia z grzechów to pierwszy krok na drodze przemiany. W encyklice Laudato sì papież Franciszek stwierdził, że jako wierzący potrzebujemy „nawrócenia ekologicznego”, które stając się owocem spotkania z Jezusem, będzie zmieniało nasz stosunek do świata (por. Laudato sì, 217).

 

 1. Odbuduj zrujnowany świat!

 Najlepszym przykładem takiego nawrócenia jest Biedaczyna z Asyżu – św. Franciszek, którego dziś wspominamy w liturgii. Jego życie wiodło przez beztroską młodość i poszukiwanie własnej chwały aż do radykalnego nawrócenia. Doznawszy wewnętrznego upokorzenia przeżył duchową przemianę. Spotkał Chrystusa w trędowatym, a następnie w kościółku św. Damiana przyjął przesłanie Ukrzyżowanego, by „odbudować Kościół, który leży w ruinie”.

Miłość do Boga zaowocowała w jego życiu umiłowaniem ubóstwa, prostotą życia, bezinteresowną służbą innym i szczególnym stosunkiem do stworzonego świata. Nie utożsamiając przyrody z Bogiem, zauważał w stworzeniach owoc miłości, dobroci i piękna Stwórcy, i darzył je braterską miłością. Po otrzymaniu stygmatów Męki Pańskiej, napisał piękny hymn, w którym chwali Pana przez słońce, księżyc, wiatr, siostrę wodę, ziemię, która rodzi różne owoce, kwiaty oraz trawy. Dostrzegał Stworzyciela i stworzenie. W Boga wierzył, a stworzenie szanował, gdyż czuł się jego istotną częścią.

 

  

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Oby przykład i wstawiennictwo św. Franciszka stały się dla nas zachętą do pracy nad sobą, do walki z naszym egoizmem i obojętnością na losy drugiego człowieka i świata.

Słowa wdzięczności należą się tym, którzy od lat zabiegają o ochronę środowiska. Niech Biedaczyna z Asyżu pomoże nam być dobrymi stróżami Bożego stworzenia, aby wspólny dom jakim jest ziemia, służył nam i przyszłym pokoleniom.

 

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 380. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Płock, 25-26 września 2018 r.

 

 

 Za zgodność:

+ Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP

 

 

 

2018-02-04 - Meksyk 2019

 

MEKSYK

09-24.02.2019

            1 DZIEŃ             

Zbiórka na lotnisku w Warszawie. 

Lot samolotem rejsowym do Cancun via miasto europejskie Powitanie w Meksyku, transfer do hotelu.

Obiadokolacja i nocleg w hotelu na Riwierze Maya.

                             2 DZIEŃ                            

Śniadanie

RIWIERA MAYA– pobyt all inclusive.

Riwiera Majów położona jest na wschodnim wybrzeżu Jukatanu. Są tam nie tylko piaszczyste plaże i ciepła woda, lecz także druga na świecie co do długości rafa koralowa.  Nocleg w hotelu na Riwierze.

 

                                                                            3 DZIEŃ                                                                             

Śniadanie

           RIWIERA MAYA– pobyt all inclusive.

      Nocleg w hotelu na Riwierze

 

  4 DZIEŃ

       Śniadanie

CHICHEN ITZA– najlepiej zachowany ośrodek Majów na półwyspie, który wprawia historyków w zakłopotanie. Jest to Siódmy Cud Świata. Zobaczymy górującą nad okolicą świątynię Kukulcana, którą Hiszpanie nazwali El Castillo (Zamek). Odwiedzimy Świątynię Wojowników (Templo de los Guerreros), na szczycie której stoi prawdopodobnie najczęściej fotografowany posąg  w obu Amerykach – chacmool. Jednym  z najbardziej intrygujących obiektów jest odrestaurowane Juego de Pelota (boisko do gry w piłkę). Święta Studnia (Cenote Sagrado), czyli mieszkanie boga Chica, które służyło celom rytualnym oraz

Obserwatorium (El Caracol), powszechnie nazywane ślimak.

IZAMAL – zwiedzanie Convento de San Antonio de Padua ( klasztor Św. Antoniego Padewskiego), znaczenie tego kościoła wzrosło, gdy miejscowy biskup umieścił tu przywiezioną z Gwatemali figurę Virgen de la Inmaculada, której miejscowa ludność szybko przypisała cudowną moc. Zobaczymy również muzeum upamiętniające wizytę Jana Pawła II w 1993 roku – Międzynarodowym Roku Ludności Tubylczej.

Obiadokolacja i nocleg w hotelu

                    5 DZIEŃ                     

Śniadanie

MERIDA – zobaczymy katedrę, ratusz (Palacio Municipal), oraz pałac pierwszych hiszpańskich gubernatorów (Casa de Montejo) – z zewnątrz. Na początku XX wieku mówiło się, że największa liczba milionerów na świecie na jednego mieszkańca przypada właśnie tutaj. Rezultatem tej koniunktury są wielkie rezydencje, place, parki i pomniki.

Współczesna Merida jest nie tylko miastem przemysłowym, lecz także centrum biznesu, ośrodkiem akademickim i kulturalnym.

LAGUNA CELESTUN – wioska rybacka całkowicie odcięta od lądu. Większość turystów przyjeżdża tutaj aby obejrzeć flamingi. Oprócz nich są tutaj pelikany oraz inne ptaki brodzące.

Rejs wśród DRZEW namorzynowych.

                               UXMAL – nazwa miasta oznacza w języku Majów budowany trzy razy.

Zwiedzanie: Piramidy Wróżbity – jedyna w swoim rodzaju, w kształcie elipsy, Krużganku Zakonnic, Pałacu Gubernatora, Świątyni Żółwi, Piramidy Słońca.

Obiadokolacja i nocleg w hotelu

                         6 DZIEŃ                          

Śniadanie

CAMPECHE – osada powstała na miejscu dawnej wioski rybackiej. Był to najważniejszy port na Jukatanie w czasach kolonialnych. Miasto było celem częstych ataków piratów.

Dlatego też w mieście wzniesiono grube mury. Miasto wpisane jest na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO.

PALENQUE – dziś to stanowisko archeologiczne owiane tajemnicą, uroczyste, dobrze zachowane, we wspaniałej oprawie, jaką daje mu las zwrotnikowy.

Zwiedzanie: Piramidy Inskrypcji, która była grobowcem króla Pakala Wielkiego, Świątynia Krzyża, Ulistnionego Krzyża, pałac

Gubernatora ze słynną wieżą obserwacyjną, boisko do gry w pelotę oraz półgodzinny spacer przez dżunglę. 

Obiadokolacja i nocleg w hotelu

 

                             7 DZIEŃ                               

Śniadanie

Po śniadaniu wjazd nad wodospady AQUA AZUL (Parque Nacional Agua Azul) kilkanaście zapierających dech w piersiach wodospadów ukrytych w dżungli (możliwość kąpieli).

Obiadokolacja i nocleg w hotelu

8 DZIEŃ

Śniadanie

Po posiłku, półtoragodzinny rejs motorówkami KANIONEM SUMIDERO wzdłuż koryta rzeki Grijava

SAN JUAN CHAMULA – Kościół Św. Jana Chrzciciela, podłoga tej świątyni jest usłana gałązkami sosnowymi, a za oświetlenie służą setki świec.

Wycieczka w te strony pozwala poznać połączone tradycje chrześcijańskie i prekolumbijskie mieszkańców posługujących się językiem Cocylów

ZINACANTAN –  Kościół Św. Wawrzyńca (San Lorenzo). Tutejsze fiesty i targi we wsi uchodzą za jedne z najciekawszych w kraju.

Obiadokolacja i nocleg w hotelu

                                             9 DZIEŃ                          

Śniadanie

SANTA MARIA DEL TULE- miasteczko z największym drzewem  w Meksyku (cypryśnik meksykański).

Wizyta w wytwórni Mezcal-u (tequili z robakiem).

MITLAmiasto zmarłych, niegdyś kwitnący ośrodek ceremonialny Zapoteków, a później Misteków, w którym powstały bogato zdobione, malowane na czerwono pałace władców.

Misterne mozaiki geometryczne z Mitli nie mają sobie równych w całym kraju.

MONTE ALBAN- najwspanialsze miasto Zapoteków, wybudowane na wzgórzu, z którego roztacza się widok na dolina Oaxaca.

Zobaczymy m.in. Świątynie Dwóćh Kolumn, boisko do gry w pelotę, obserwatorium  astronomiczne oraz Zagłębiony Dziedziniec.  

Obiadokolacja i nocleg w hotel

 

             10 DZIEŃ              

Śniadanie

OAXACA- jedno z najlepiej zachowanych miast kolonialnego Meksyku; spacer po centrum   miasta z katedra i kościołem Santo Domingo.

Po drodze zatrzymamy się, aby podziwiać typowy meksykański obrazek – kaktusy.

Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

 

              11 DZIEŃ                 

Śniadanie

PUEBLA- czwarte, co do wielkości miasto Meksyku, slynie przede wszystkim  z pięknych płytek ceramicznych typu talavera, które zdobią tutejsze ściany, kopuły  i wnętrza.

Zwiedzanie: Zocalo- klasztor Santo Domingo z Kaplica Różańcową.

Przejazd do Acapulco – wyżywienie all inclusive. Nocleg w hotelu.

12 DZIEŃ

Śniadanie

ACAPULCO  - pobyt all inclusive. 

Miasto położone nad jedną z najpiękniejszych zatok meksykańskiego wybrzeża Pacyfiku. W latach 40. XX wieku ówczesny prezydent kraju, wybrał Acapulco na najważniejszy ośrodek turystyczny kraju.

Wkrótce zaczęły tu przyjeżdżać takie gwiazdy Hollywoodu, jak John Wayne czy Elizabeth Taylor.

Wieczorem, zobaczymy słynne skoki ze skały Quebrada. Nocleg w hotelu

 

     13 DZIEŃ       

Śniadanie

TAXCO - wjazd do centrum miasta garbuskami. Taxco nazywane Srebrnym Miastem- Główny Plac, kościół Santa Prisca, Dom Borda, Dom       Humbolta.

 JASKINIE CACAHUAMILPAnajwiększa i najpiękniejsza jaskinia  Meksyku.

Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

      14 DZIEŃ       

Śniadanie

Plac Trzech Kultur – ruiny Tlateloco – ostania twierdza Azteków.

GUADELUPE -  najważniejsze Sanktuarium Ameryki Łacińskiej- Stara i  Nowa Bazylika, Wzgórze Tepeyac  z kaplicą.

TEOTIHUACAN- stanowisko archeologiczne ze Świątynią Quetzalcoatla,

Piramidą Księżyca, Piramidą Słońca, Aleją Zmarłych. Zwiedzanie warsztatu obróbki obsydianu.

                                                                     Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

                       15 DZIEŃ              

Śniadanie

MEKSYK- Katedra Metropolitalna, w której wnętrzu znajduje się tablica upamiętniająca odprawienie pierwszej Mszy Św. przez Papieża Jana Pawła II. Historyczne centrum miasta - Plac Zocalo z Pałacem Narodowym  (Palacio Nacional) z naściennymi malowidłami Diego Riviery.

Paseo de la Reforma-jedna z najwspanialszych ulic Mexico City. Narodowe Muzeum Antropologii.

Przejazd na lotnisko w Mexico City.

Lot samolotem rejsowym do Warszawy via miasto europejskie.

                     16 DZIEŃ              

Przylot do Warszawy

 

 

CENA 9.720 PLN +  260 USD ZAWIERA:

 • przeloty do Meksyku via miasto europejskie
 • wyżywienie według programu
 • pobyt all inclusive w Acapulco i na Riwierze Maya
 • przejazdy na terenie Meksyku klimatyzowanym autokarem
 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
 • 14 noclegów w hotelach
 • opiekę pilota i polskojęzycznego przewodnika
 • ubezpieczenie NW i KL
 • system audio guide
 • bilety wstępu do odwiedzanych obiektów
 • zwyczajowe napiwki dla miejscowej obsługi

                 

 

* kwota 260 USD jest integralną częścią ceny i nie podlega rozliczeniu

** program jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie

*** z przyczyn niezależnych od organizatora, BT Mistral zastrzega sobie możliwość zmian programu

                         

 

TERMINY WPŁAT:

 • 1000 PLN do 20.04.2018
 • 4000 PLN do 31.08.2018
 • 4720 PLN do 20.12.2018
 • Kwota w dolarach jest do zapłacenia na miejscu w Meksyku

 

 

Numer konta: 

51 8437 0002 0010 0157 4443 0001

 

Biuro Turystyczne MISTRAL

 1. Kościuszki 4/4

40-049 Katowice

 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie „Meksyk-Piekary Śląskie” oraz za kogo jest wpłata.

 

 

 Serdecznie zapraszamy!

2016-10-28 - List Parafialnej Rady Duszpasterskiej do wszystkich parafian

Drodzy Parafianie.

Kiedy słyszymy słowo „kościół” myślimy najczęściej o budynku – obiekcie, w którym spotykamy się co tydzień (a wielu z nas także częściej), by doświadczyć obecności Naszego Pana, ale i przekazać sobie znak pokoju, modlić się, słuchać Słowa, celebrować Eucharystię, najkrócej mówiąc: by radować się byciem we wspólnocie. Nie ma bowiem nic ważniejszego w chrześcijaństwie niż spotkanie z drugim człowiekiem, które jest odzwierciedleniem spotkania z Bogiem, nie ma nic ważniejszego niż kościół rozumiany jako wspólnota ludzi. Jednak obydwa przywołane wyżej znaczenia ściśle się ze sobą wiążą - trudno wyobrazić sobie budowanie dobrej wspólnoty bez miejsca, w którym mogłaby się ona spotykać. Miejsca, w którym możemy rozważać tajemnice naszej wiary i budować wzajemną miłość. Takim miejscem od ponad siedmiuset lat jest nasz parafialny kościół. W murach tej świątyni rozgrywają się wydarzenia z punktu widzenia ludzi wierzących najważniejsze: tu wielu z nas było chrzczonych, tu po raz pierwszy przyjmowaliśmy komunię, przy tym ołtarzu składaliśmy przysięgi małżeńskie, tu wreszcie towarzyszyliśmy naszym bliskim w ich ostatniej drodze. W tym kościele nasze życie splata się najściślej z sakramentami, to właśnie tutaj kościół-budynek staje się kościołem-wspólnotą.

Dzisiaj jednak to tak ważne dla nas miejsce znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji. Jak informował w czerwcu ksiądz proboszcz, budynek naszego kościoła wymaga gruntownego, szeroko zakrojonego remontu. Skala tego przedsięwzięcia jest ogromna i nie da się jej porównać do prac remontowych prowadzonych w ciągu ostatnich lat. Pilnej renowacji wymaga pokrycie dachu, dzwonnica i mury kościoła, a więc elementy dla każdej - nie tylko sakralnej - budowli najważniejsze. Są to prace skomplikowane, wymagające zaangażowania specjalistycznych firm i - trzeba to jasno powiedzieć - bardzo kosztowne. Możemy im sprostać tylko razem. I tylko wtedy, gdy nie stracimy z oczu tego, co nasze osobiste historie wiąże z tą świątynią. Tylko wtedy, gdy będziemy tworzyć wspólnotę.

Dlatego - jako członkowie Rady Parafialnej - chcemy pomóc księdzu proboszczowi w przeprowadzeniu tego trudnego, lecz koniecznego przedsięwzięcia. I chcemy każdego z Was zaprosić do współpracy. Chcemy poprosić o zaangażowanie się w działania, których celem jest odnowienie budynku kościoła tak, by mógł służyć kolejnym pokoleniom. Chcemy pokornie Was prosić, by - każdy na swoją miarę - włączył się w zbiórkę pieniędzy, które przeznaczane będą na wykonanie prac remontowych. Jako członkowie rady parafialnej obiecujemy jednocześnie, że każda przeznaczonej na ten cel złotówce będziemy Was, wspólnie z księdzem proboszczem, informować.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie wyzwanie stoi przed nami, ale też jesteśmy przekonani, że razem możemy mu sprostać. Nie mamy bowiem wątpliwości, że łączy nas nie tylko administracyjna przynależność do parafii, lecz miłość, będąca fundamentem każdej wspólnoty chrześcijan. A „miłość to - jak mówił niedawno papież Franciszek - konkretna posługa, którą oddajemy innym, miłość to nie słowa, to czyny”.

Spróbujmy więc nasze słowa przekuć w czyny i podejmijmy - wspólnie - trud renowacji naszego parafialnego kościoła. Kościoła, który jest przede wszystkim Wspólnotą. I właśnie dlatego może realizować najtrudniejsze zadania.

 

 

List parafialny - pobierz

1

Papieski tweet


Jesteś naszym 679981 gościem


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Piekary Śląskie - Kamień, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 221.