Ofiara na parafię

Liturgia
Wydarzenia

2020-09-26 - Msza wieczorna w czwartek

Msza wieczorna w czwartek będzie odprawiona o godz. 17.00. Poświęcimy medaliki dzieciom pierwszokomunijnym z SP12.

2020-09-18 - Seminarium Odnowy Wiary w naszej Parafii

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Parafian na Seminarium Odnowy Wiary, które jest próbą przypomnienia i odnowienia w sercu człowieka tego, co jest istotą naszej wiary. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 21 września o godz. 18.45 w kościele. Cały kurs obejmuje 6 spotkań. Szczegóły na plakatach.

2020-06-20 - ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO W AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.


ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO W AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.


1. W związku z pojawiającymi się – w szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kościelnej – zakażeniami koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19, mając na uwadze zdrowie i życie wiernych, których otaczamy duszpasterską troską, oraz duszpasterzy, zwracam się do wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Aktualnie chodzi o zasłanianie ust i nosa. Wskazanie to obowiązuje wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransów. Przypominając zaś Zarządzenie z dnia 28 maja br., nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania (p.2), o czym duszpasterze powinni systematycznie informować.


2. W związku z przypadkami zachorowania duchownych na Covid-19 i orzeczeniem wobec nich kwarantanny, zarządzam co następuje:
- stwierdzenie zakażenia i orzeczenie kwarantanny wobec duchownego i jego najbliższych współpracowników – podjęte przez kompetentne służby sanitarne (Sanepid) – skutkuje w trybie natychmiastowym poddaniem się wskazaniom służb sanitarnych i koniecznością zgłoszenia tego faktu do dyrektora Wydziału Duszpasterstwa;
- w razie nakazu okresowego zamknięcia parafialnego kościoła, wiernym tej parafii udzielam dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Równocześnie zachęcam, aby w miarę możliwości uczestniczyli we Mszy św. w kościołach parafii sąsiednich lub przeżywali Mszę św. dzięki transmisjom;
- po uzyskaniu zgody Sanepidu na ponowne otwarcie kościoła należy bezzwłocznie udostępnić świątynię wiernym i podjąć sprawowanie sakramentów przez duszpasterzy nie objętych kwarantanną (np. księża z dekanatu).


Bracia i Siostry!
W czasie zmagania się z zagrożeniami związanymi z trwającym stanem epidemicznym, szczególnego znaczenia w relacjach społecznych nabiera zasada solidarności, która konkretyzuje się poprzez budowanie wzajemnych więzi, gesty pomocy, przyjaźni i miłości społecznej. Wyjątkową formą solidarności jest modlitwa, przede wszystkim udział we Mszy świętej.
Wyrażając radość ze zniesienia limitu wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, serdecznie zachęcam i zapraszam do udziału w Wielkiej Tajemnicy Wiary, która daje życie. Bądźmy wierni niedzielnej Eucharystii i świętowaniu niedzieli jako dnia Boga i człowieka!
Wszystkich serdecznie zachęcam do wytrwałej modlitwy. Wołajmy nieustannie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny - zmiłuj się nad nami!
Zgodnie z dotychczasową praktyką Zarządzenie należy umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii.


† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 18 czerwca 2020 r.
VA I – 53/20

2020-05-29 - ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ Z DNIA 28 MAJA 2020 R.


ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ
Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

 


Wstęp
W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.
1. Odwołanie dyspensy
Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.).
W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.
2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele
Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.
Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.
Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.
3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania
W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.
4. Duszpasterstwo
Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu. Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.
W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.

Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych. W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.
5. Duchowieństwo
Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca. Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im dnia wolnego.


Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem punktu 1). Należy je umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.


† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 28 maja 2020 r.
VA I – 42/20

2020-05-16 - Słowo duszpasterzy z Brzozowic-Kamienia do wszystkich Parafian /Nowa wersja z 06.06.2020/

Słowo duszpasterzy z Brzozowic-Kamienia

do wszystkich Parafian

/Nowa wersja z 06.06.2020/

 

   Jako duszpasterze naszej Parafii św. Piotra i Pawła, bardzo Was prosimy, abyście dokładnie zapoznali się z zarządzeniami Arcybiskupa Katowickiego, które umieściliśmy na parafialnej stronie internetowej (na stronie startowej), gdzie znajdują się także inne najważniejsze rozporządzenia kościelne dotyczące zaistniałej sytuacji.

 

   Bardzo prosimy osoby starsze, aby, o ile to jest możliwe, nie opuszczały mieszkań. Wszystkich prosimy: zadbajmy o zrobienie zakupów naszym seniorom; pomoc rodziny czy sąsiadów jest tutaj niezbędna. Grupa wolontariuszy przy naszej parafii oferuje pomoc dla ludzi starszych (wyjście na zakupy, do apteki). Zgłoszenia należy wysyłać sms-owo na numer: 797-762-496 (ks. Dawid Stawski).  Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i konkretny opis oczekiwanej pomocy. Będziemy odpowiadać na każde zgłoszenie indywidualnie.

 

   W każdej chwili jest możliwość porozmawiania z księdzem dzwoniąc na telefon stacjonarny naszej parafii: 32/287 96 62.

 

                                                                                                       ---------------------------------------------

 

   W odpowiedzi na liczne pytania, chcemy podać ważne informacje dotyczące duszpasterstwa w nowej sytuacji:

 

- Kancelaria parafialna jest otwarta w godzinach jej urzędowania tak, jak zawsze, ale zachęcamy, by sprawy załatwiać telefonicznie. 

 

- Kiedy przybliża się termin zamówionej przez nas Mszy św., należy (najlepiej miesiąc wcześniej) telefonicznie potwierdzić rezerwację intencji i podać jej treść.

Często Parafianie pytają o możliwość złożenia ofiary w związku z zamówioną Mszą. Można to uczynić składając ofiarę przez wpłatę na główne konto naszej parafii (86 1020 2368 0000 2402 0452 3478) z dopiskiem „ofiara za Mszę świętą” z podaniem daty i godziny tej Mszy.

 

- Zgodnie z nowymi wytycznymi możemy obecnie licznie gromadzić się w kościele. Należy pamiętać o zachowaniu  przepisów sanitarnych (przebywamy w kościele z założoną maseczką, zachowujemy bezpieczną odległość, przyjmujemy Komunię św. na rękę). 

 

 - Transmisja niedzielnej Mszy świętej z naszego kościoła jest realizowana o godz. 11:00 oraz od poniedziałku do soboty z Mszy wieczornej o godz. 18.00. Transmisja będzie realizowana poprzez aplikację Facebook (parafialny otwarty profil) oraz w sobotę wieczorem i w niedzielę na YouTube. 

 

- Sakrament spowiedzi świętej jest sprawowany przed każdą Mszą św. w konfesjonale.

 

 - Sakrament chrztu świętego i błogosławieństwo rocznych dzieci:

Msze święte w ich intencji będą się odbywały nawet jeśli data chrztu czy błogosławieństwa rocznego dziecka będzie zmieniona. Chrzest będzie udzielany po telefonicznej konsultacji z ks. proboszczem. Błogosławieństwo dzieci w pierwszą rocznicę sakramentu chrztu świętego będzie udzielane, o ile rodzice uznają, że przybycie do kościoła jest bezpieczne dla dziecka.

 

- Sakrament chorych, sakrament namaszczenia będzie udzielany przebywającym w domu chorym, o ile oni sami bądź ich rodzina jednoznacznie wyrażają taką prośbę, z zachowaniem wszelkich przepisów sanitarnych. Wznawiamy normalne odwiedziny chorych.

 

Uwaga! W ważnych sprawach należy zgłosić się do proboszcza (tel. 519 512 922).

 

- Pogrzeby zgłaszamy najpierw telefonicznie, by otrzymać potrzebne wskazówki. Poza budynkiem kościoła, podczas obrzędów na cmentarzu, również zachowujemy  odstępy, a maksymalna liczba uczestników wynosi 150 osób.

 

- Wiele trudności będzie sprawiała organizacja Mszy ślubnej i wesela; z wiadomych względów daty ślubów będą przesuwane. Chcemy zapewnić narzeczonych, że z naszej strony zrobimy wszystko, żeby Wam pomóc w zmianie terminu Mszy ślubnej. Każdorazowo zmianę uzgadniamy telefonicznie z kancelarią parafialną. Pamiętajmy o tym, że dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego mają ważność pół roku i jeśliby termin ważności zakończył się przed kolejną datą (tą zmienioną) ślubu, to można już nieodpłatnie pobrać nowe dokumenty z USC, ale obecnie po odbiór takiego dokumentu należy wcześniej umówić się telefonicznie z USC. 

 

- Kolejną trudną sprawą jest organizacja I Komunii świętej. Na stronie internetowej naszej Parafii umieściliśmy szczegółowe rozporządzenia Ks. Arcybiskupa. Bardzo prosimy rodziców, aby w jedności z katechetami, cały czas przygotowywali dzieci do I spowiedzi i I Komunii świętej, uczyli miłości i szacunku dla Eucharystii.

 Terminy Wczesnej i I Komunii św.: proponujemy, aby Wczesna Komunia św. została przeniesiona na pierwszą niedzielę września, I Komunia św. dla SP 13 na drugą niedzielę września, a dla SP 12 na trzecią niedzielę września. Uroczystości zaczynałyby się o godz. 12:15. Mamy nadzieję, że ten termin gwarantuje przeprowadzenie uroczystości dla wszystkich dzieci. Istnieje także możliwość indywidualnego przyjęcia I Komunii.

 

- Pamiętajmy o codziennej wspólnej modlitwie różańcowej w intencji ustania pandemii. 

 

- Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafialne. Przypominamy konto, na którym gromadzimy środki na remont naszego kościoła: 10 1020 2368 0000 2802 0514 5547.

Na stronie internetowej naszej Parafii znajdziemy nową zakładkę „Wsparcie”, dzięki której możemy łatwiej złożyć ofiarę na remont kościoła czy bieżące potrzeby Parafii.

                                                         

                                                                               ks. proboszcz, ks. Grzegorz, ks. Dawid i ks. Tomasz

 

 

 

2020-03-26 - MODLITWA DO MB PIEKARSKIEJ

 

MODLITWA DO MB PIEKARSKIEJ – LEKARKI

 

O Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Piekarach jako Lekarka Chorych.

Ty rozumiesz nasze potrzeby i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem.

Również w piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia.

Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy o zatrzymanie panującej epidemii.

Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat.

Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc i doprowadź je do szczerej pokuty i nawrócenia.

Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia, tak jak kiedyś w czasie swej wędrówki przez Palestynę,

gdy przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, głuchych, kalekich i trędowatych.

Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami zachowane od zarazy zostały rzesze wiernych.

Polecając się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo, wyproś zdrowie również dla mnie.

Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski.

Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić.

Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce i proszę o uleczenie mojej duszy i ciała.

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.

Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar. Amen.

2020-01-01 - Zapisy na nauki przedślubne

Należy skorzystać z podanego linku: https://narzeczenikatowicka.pl/ i poszukać wybranego terminu i naszej Parafii (realizujemy nauki według programu 'Ślubuję Ci...').

2019-09-17 - Ochrona dzieci i młodzieży

Dane kontaktowe Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży:

ks. Łukasz Płaszewski,

adres do korespondencji: skr. poczt. 206, 40–950 Katowice,

tel. 519 318 959,

mail: delegat.dm@katowicka.pl.

2016-10-28 - List Parafialnej Rady Duszpasterskiej do wszystkich parafian

Drodzy Parafianie.

Kiedy słyszymy słowo „kościół” myślimy najczęściej o budynku – obiekcie, w którym spotykamy się co tydzień (a wielu z nas także częściej), by doświadczyć obecności Naszego Pana, ale i przekazać sobie znak pokoju, modlić się, słuchać Słowa, celebrować Eucharystię, najkrócej mówiąc: by radować się byciem we wspólnocie. Nie ma bowiem nic ważniejszego w chrześcijaństwie niż spotkanie z drugim człowiekiem, które jest odzwierciedleniem spotkania z Bogiem, nie ma nic ważniejszego niż kościół rozumiany jako wspólnota ludzi. Jednak obydwa przywołane wyżej znaczenia ściśle się ze sobą wiążą - trudno wyobrazić sobie budowanie dobrej wspólnoty bez miejsca, w którym mogłaby się ona spotykać. Miejsca, w którym możemy rozważać tajemnice naszej wiary i budować wzajemną miłość. Takim miejscem od ponad siedmiuset lat jest nasz parafialny kościół. W murach tej świątyni rozgrywają się wydarzenia z punktu widzenia ludzi wierzących najważniejsze: tu wielu z nas było chrzczonych, tu po raz pierwszy przyjmowaliśmy komunię, przy tym ołtarzu składaliśmy przysięgi małżeńskie, tu wreszcie towarzyszyliśmy naszym bliskim w ich ostatniej drodze. W tym kościele nasze życie splata się najściślej z sakramentami, to właśnie tutaj kościół-budynek staje się kościołem-wspólnotą.

Dzisiaj jednak to tak ważne dla nas miejsce znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji. Jak informował w czerwcu ksiądz proboszcz, budynek naszego kościoła wymaga gruntownego, szeroko zakrojonego remontu. Skala tego przedsięwzięcia jest ogromna i nie da się jej porównać do prac remontowych prowadzonych w ciągu ostatnich lat. Pilnej renowacji wymaga pokrycie dachu, dzwonnica i mury kościoła, a więc elementy dla każdej - nie tylko sakralnej - budowli najważniejsze. Są to prace skomplikowane, wymagające zaangażowania specjalistycznych firm i - trzeba to jasno powiedzieć - bardzo kosztowne. Możemy im sprostać tylko razem. I tylko wtedy, gdy nie stracimy z oczu tego, co nasze osobiste historie wiąże z tą świątynią. Tylko wtedy, gdy będziemy tworzyć wspólnotę.

Dlatego - jako członkowie Rady Parafialnej - chcemy pomóc księdzu proboszczowi w przeprowadzeniu tego trudnego, lecz koniecznego przedsięwzięcia. I chcemy każdego z Was zaprosić do współpracy. Chcemy poprosić o zaangażowanie się w działania, których celem jest odnowienie budynku kościoła tak, by mógł służyć kolejnym pokoleniom. Chcemy pokornie Was prosić, by - każdy na swoją miarę - włączył się w zbiórkę pieniędzy, które przeznaczane będą na wykonanie prac remontowych. Jako członkowie rady parafialnej obiecujemy jednocześnie, że każda przeznaczonej na ten cel złotówce będziemy Was, wspólnie z księdzem proboszczem, informować.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie wyzwanie stoi przed nami, ale też jesteśmy przekonani, że razem możemy mu sprostać. Nie mamy bowiem wątpliwości, że łączy nas nie tylko administracyjna przynależność do parafii, lecz miłość, będąca fundamentem każdej wspólnoty chrześcijan. A „miłość to - jak mówił niedawno papież Franciszek - konkretna posługa, którą oddajemy innym, miłość to nie słowa, to czyny”.

Spróbujmy więc nasze słowa przekuć w czyny i podejmijmy - wspólnie - trud renowacji naszego parafialnego kościoła. Kościoła, który jest przede wszystkim Wspólnotą. I właśnie dlatego może realizować najtrudniejsze zadania.

 

 

List parafialny - pobierz

1

Papieski tweet


Jesteś naszym 1195979 gościem


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Piekary Śląskie - Kamień, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 221.